KVKK Kapsamında Gizlilik ve Üye Sözleşmeleri

Sizlere daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni)

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni UEB Ltd. Şti.. olarak, siz veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma  Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz altta açıklanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

1.TARAFLAR

 

İşbu kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi,UEB Ltd.Şti (bundan sonra HepiPet olarak anılacaktır) ile www.hepipet.com sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir ve kullanım sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmede yer alan;

 

Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Veri Sahibi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Kişisel Veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası,evcil hayvan bilgisi vb.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri :Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

 

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

 

Anayasa : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

3.1. Kişisel verilerin işlenmesinde Genel İlkeler.

 

HepiPet , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu (bundan sonra KVK olarak anılacaktır) kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir.

 

Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:

 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun olunması

 

HEPİPET basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

HEPİPET, faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte KVK kanunu kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

 

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 

HEPİPET, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

HEPİPET kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

HEPİPET kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

 

3.2.Kişisel verilerin işlenme şartları

 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. HEPİPET, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

 

3.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Siteye üye olan herkes, kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, daha sonra kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikayet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılır.

 

3.2.2. Açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği haller

 

3.2.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir

 

3.2.2.2. Fiili imkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

 

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

3.2.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

3.2.2.4. Hukuki Yükümlülük

 

HEPİPET, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

3.2.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

 

3.2.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir

 

3.2.2.7.HEPİPET’in Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HEPİPET meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri ve evcil hayvan verileri işlenebilecektir.

 

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

HEPİPET, KVK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır.

 

KVK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, kişinin sağlığı, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde HEPİPET tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:  Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – Kişisel veri sahibinin kendi sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

 

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu beşeri hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

3.4 Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

 

KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, HEPİPET’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak veri sahiplerine ilişkin veriler, veri kategorileri bazında işlenmektedir.

 

3.5 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

 

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir

 

3.6 Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Gerek Anayasa gerek gerekse de KVK kanunu kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, HEPİPET kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

3.7 Aydınlatma Yükümlülüğü

 

Anayasa’ya göre herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. HEPİPET, bu kapsamda, Anayasa ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

Bu kapsamda, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında HEPİPET’in kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan kullanım sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan her kişi bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

 

Bunun yanında HEPİPET, KVK Kanundaki tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

HEPİPET, veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

  1. HEPİPET ;  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi,  Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi,  Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

 

  1. HEPİPET, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci madde de belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

 

III. HEPİPET Tüzel kişiliği, çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel bilgileri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri KVK kanunu ve diğer kanunlarda yer alan hükümlere aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. IV. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kısa sürede ilgilisine bildirir.

 

  1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini HEPİPET’e iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HEPİPET tarafından KVK Kurulunca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak HEPİPET’e iletebileceklerdir.

 

Kişisel veri sahipleri;

 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

HepiPet.com Üye Sözleşmesi

Sözleşmeler ve Yasal Uyarılar – Üye

 

Üyelik Sözleşmesi

 

MADDE 1. TARAFLAR

 

Üye: Hepipet.com web sitesi üzerinde kullanıcı profili tanımlayarak siteyi kullanan özel veya tüzel kişi. Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.

 

Hepipet.com: https://www.hepipet.com adından yayın yapan web sitesi. Bundan sonra “Hepipet.com” olarak anılacaktır. Bu anlaşma “Üye”nin Hepipet.com mülkiyetinde olan www.hepipet.com web sitesinde üyelik kaydını tamamlaması ile yürürlüğe girer. Kullanıcı üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 

 

 

MADDE2. TANIMLAR

 

Site: Hepipet.com mülkiyetinde olan ve kullanıcılara sunulan www.hepipet.com web sitesi.

 

İçerik: Site içeriğinde yayınlanan veya siteye yüklenen resim, video ,  yazı, yorum v.s her türlü sayısal (dijital) öğe ve unsurların bütünü.

 

Uzman: Bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda site üzerinden,  kendilerine  ait yazılı  ve/veya  görsel içerikler aracılığıyla uzmanlık alanlarında katkıda bulunacak şahıslar.

 

Moderatör: Üyelerin yüklemiş oldukları her türden içeriği kontrol etme, ve bunların düzenlenmesine, silinmesine ve değiştirilmesine karar verme yetkisi olan kişiler.

 

Hizmet: Site içeriğinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Hepipet.com tarafından ortaya konulan her türden uygulamalar.

 

Erişim Araçları: Üye’nin, Hepipet.com Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifre v.b. şeklindeki yalnızca Üye tarafından bilinen bilgiler.

 

 

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

 

Bu sözleşme Hepipet.com’un www.hepipet.com adresindeki sitesi üzerinde üyesine sunmuş olduğu ve ileride sunacağı hizmetler ve üyelerin bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve sorumluluklarının tespiti için düzenlenmiştir.

Üye bahsi geçen işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin ekleri, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Hepipet.com tarafından yapılmış bütün beyanları da baştan kabul etmiş sayılır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5651 sayılı Kanun kapsamında, Hepipet.com’un hukuki ve cezai sorumluluğu ise hizmet ve içeriği barındıran sistemi sağlayan ve siteyi işleten olarak, yasada yer alan şekliyle sınırlı olup, tüm içerikle ilgili bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

 

 

MADDE 4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

 

Hepipet.com, kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemektedir ve hiçbir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamayacaklardır. www.hepipet.com sitesine 8 yaşından küçüklerin üye olması yasaktır. Üye olanların 8 yaşından büyük olduğu kabul edilmektedir.

Üyelik işlemi Site kullanıcısının sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden isim, soyisim, e-posta adresi, takma ad gibi bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.

Herhangi bir nedenle üyelik hakları geçici veya süresiz olarak dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Üyelikleri iptal edilen kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olsalar da bu durum değişmez ve Hepipet.com bu üyeleri fark ettiği takdirde üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Farklı veya yanlış bilgi vererek Siteye üye olan kullanıcılara sunulan promosyonlar, bu durumun tespiti halinde Hepipet.com tarafından yasal faizleri ile birlikte Üyeden talep edilebilir. Üye talep edilen miktarı başka hiçbir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

 

 

MADDE 5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

 

MADDE 5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 

Üye, sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, siteye üye olurken yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bu sözleşmeye ve sitede yayınlanan her türlü Hepipet.com beyanlarına uygun hareket edeceğini, sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

Üyeler Siteye giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve/veya şifrelerinin güvenliği ile kişisel bilgilerinin doğruluğundan ve gizliliğinden bizzat sorumludurlar. Bu bilgilerin paylaşılması ve üçüncü şahısların eline geçmesinden Hepipet.com sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi sebebiyle doğacak, üyenin ve/veya üçüncü şahısların uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan dolayı Hepipet.com sorumlu tutulamaz.

Üyeler üyeliklerini üçüncü şahıslara devredemezler, kendi üyeliklerini her ne şart altında olursa olsun başkalarına kullandıramazlar. Hepipet.com bu durumu tespit etmesi halinde üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Hepipet.com yasal zorunluluk durumunda ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Üye ile ilgili gizli bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Üye bu sebeple Hepipet.com’dan her ne şart altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

Üyeler siteye yüklemiş oldukları mesaj, yorum vesair içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ahlaka ve hukuka aykırı hiçbir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler diğer üyelere gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

Hepipet.com, üyeler tarafından gönderilen mesajların, sağlanan içeriklerin ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmek ve garanti etmek ile yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sorumluluk tamamıyla içeriği sağlayan üye ve/veya kullanıcıya aittir. Ayrıca, bu içerikler nedeniyle üye ve/veya kullanıcının bilgisayarlarına veya kullanıcılara gelecek zararlardan Hepipet.com sorumlu tutulamaz, bütün sorumluluk içeriği sağlayan üyeye aittir.

Hepipet.com gerekli gördüğünde kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme, silme vb. değişikliğe gidebilir lakin bu değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üye, Hepipet.com’da yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan sözel / görsel tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Her Üye, Hepipet.com’un ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Hepipet.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Hepipet.com ve Hepipet.com Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hepipet.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Site’de üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden Hepipet.com’un, Hepipet.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. Hepipet.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun Hepipet.com’ dan tazminat talep edemez.

Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde Hepipet.com’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Hepipet.com tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin Hepipet.com’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu Hepipet.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Hepipet.com tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

Üye’nin bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Hepipet.com işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.

Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyeler ve Hepipet.com birbirinden bağımsız taraflar olup, bu sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğurmaz.

 

 

MADDE 5.2. Hepipet.com’un Hak ve Yükümlülükleri

 

Hepipet.com, üyeler tarafından yüklenen sayısal (dijital) içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir. Üyeler yüklenmeyen içerikleri için her ne şart altında olursa olsun Hepipet.com’dan tazminat talep edemezler ve hiçbir hak iddia edemezler.

Hepipet.com, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hepipet.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Hepipet.com, üyelerinin yüklemiş oldukları içeriklerde dilediği değişikliği yapma hakkına ve içeriklerin içerisine reklam, mesaj veya içerik ekleme hakkına sahiptir. Hepipet.com, üyenin yüklediği içeriği görüntülemek için reklam veya mesajın izlenmesi şartı getirebilir. Üye hiç bir şekilde bu reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra üye bu reklamlara itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bunun yanı sıra üye tarafından yüklenen içeriğin görüntülenmesi için Hepipet.com tarafından yüklenen mesajın veya reklamın izlenmesi şartından dolayı üye ve/veya kullanıcı Hepipet.com’dan hiç bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hepipet.com üyelerin yükledikleri içerikler veya herhangi bir sebepten dolayı üyelere sunmuş olduğu promosyonları dilediği an değiştirmeye, iptal etmeye hakkı vardır. Üyeler bu iptaller veya değişikliklerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne şart altında olursa olsun Hepipet.com’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Hepipet.com tarafından olmak üzere ancak Hepipet.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu köprüler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hepipet.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Hepipet.com, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan ve suç unsuru oluşturduğunu düşündüğü içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Hepipet.com bu içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hepipet.com üyelere ve/veya kullanıcılara sunduğu hizmetleri Uzman görüşleri bölümü de dahil olmak üzere sitede yayınlayarak dilediği an ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan üye yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder. Hepipet.com, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirme hakkına sahiptir.

 

 

MADDE 6. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

www.hepipet.com alan adının ve web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Hepipet.com’a ve marka patent hakları saklıdır.

Hepipet.com, istatistiki amaçla ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanmak üzere kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Bu IP adreslerini oturum bazında tespit edip, veritabanında saklamaktadır. Hepipet.com, IP adreslerini sınırlı kalmamak kaydıyla demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kullanabilir. Kullanıcılar, Hepipet.com’u IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri -kişisel bilgileri ifşa etmeksizin- dilediği gibi kullanmasından ötürü hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım kişisel bilgileri Hepipet.com dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Hepipet.com bu bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin f. maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler tarafından / vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir. Hepipet.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Hepipet.com Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Hepipet.com ve işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, Hepipet.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.

Hepipet.com, www.hepipet.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linklerden erişilen sitelere verilen bilgilerden dolayı Hepipet.com herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden doğacak her türlü zararlardan Hepipet.com sorumlu değildir ve kullanıcı bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Hepipet.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Hepipet.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

 

ı. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Hepipet.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

ıı. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

 

ııı. Hepipet.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

 

ıv. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

 

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

 

 

Hepipet.com, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almaya taahhüt etmektedir. Hepipet.com’ un gerekli önlemleri almasına rağmen Web Sitesine yapılan her türlü şirket içi veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Hepipet.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu zararlardan Hepipet.com’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

Hepipet.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Hepipet.com’ un değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

 

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Hepipet.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) Hepipet.com’ a ait ve/veya Hepipet.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Hepipet.com bilgilerini ve Hepipet.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’ e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hepipet.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Hepipet.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Hepipet.com’un; Hepipet.com Hizmetleri, Hepipet.com bilgileri, Hepipet.com telif haklarına tabi çalışmaları, Hepipet.com ticari markaları, Hepipet.com ticari görünümü veya www.hepipet.com sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Site’de Üye tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üye’ye ait olup, Üye Hepipet.com’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

 

MADDE 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Hepipet.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan üyenin elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 

 

MADDE 10. ZORLAYICI SEBEPLER

 

Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, Hepipet.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hepipet.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hepipet.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Hepipet.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hepipet.com’un makul kontrolü haricinde gelişen ve Hepipet.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 

 

MADDE 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır

 

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

MADDE 12. HEPİPET.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hepipet.com’un kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Hepipet.com’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

MADDE 13. YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER

 

Ek-1  Yasal uyarılara bakınız

 

 

 

MADDE 14. YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Yasal Uyarı

 

YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER

 

 

 

Sayın Üyemiz ve www.hepipet.com Ziyaretçisi;

 

 

 

Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

 

 

 

www.hepipet.com web sitesimiz, siz kullanıcılarını, şimdilik herhangi bir ücret karşılığı olmadan bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu hizmet özellikle ebeveynlerin bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş olup aşağıdaki şartları sağlayan ve kabul eden erkek ve kadın herkese sunulmuş bulunmaktadır.

 

 

Hepipet.com’un içeriği, sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımamaktadır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Uzmanlar’ın kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplarla, diğer tüm yorum ve yazılarının sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. Aynı konuda uzman olan kişilerin aynı konuda birbiriyle çelişik cevap verebildiği haller olabilir ve bu doğaldır. Bu gibi durumlar hepipet.com’u bağlamaz ve bu tür bir şart altında tüm sorumluluk tamamen ilgili uzmanlara aittir. Uzman görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir gerekli görüldüğünde ilgili uzmana başvurmanız önerilir. hepipet.com, uzman görüşlerinden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

 

 

Uzmanlar, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermekte gecikebilirler. Bu tür durumların oluşmaması için Hepipet.com tüm çabayı sarfeder ancak önleyemediği gecikmelerde hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

www.hepipet.com sitesindeki hiçbir şey, tavsiye veya öneri olarak algılanıp kabul edilmemeli ve herhangi bir karara veya eyleme temel teşkil edilmemelidir. Bu sitedeki bilgiler, veteriner hekime veya konunun uzmanına danışma suretiyle kontrol edilmeden uygulanmamalıdır.

 

 

Kendinizin, bebeğinizin ya da ailenizdeki veya çevrenizdeki sevdiklerinizin sağlıklarıyla ilgili her hususta veteriner hekimlere danışmadan yapabileceğiniz hiç bir uygulamadan www.hepipet.com hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

 

 

Site içeriğindeki bilgilerinin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan www.hepipet.com ve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

 

 

www.hepipet.com sitesindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; sizin ihtiyaçlarınızı tam veya kısmi olarak karşılayacağını, süresinde, güvenli ve hatasız şekilde sunulmuş olduğunu ve olacağını garanti etmemektedir.

 

 

Kullanıcılar, www.hepipet.com sitesindeki bilgilerin de her türlü hizmette olabileceği gibi, bilimsel gelişmeler, algılama ve anlayış değişiklikleri nedeniyle zaman içerisinde geçerliliklerini kaybedebileceklerini baştan kabul ederler.

 

 

Kullanıcılar, www.hepipet.com sitesinin sağladığı içerikten yararlanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan www.hepipet.com sitesinin hiç bir surette sorumlu olmadığını kabul ederler.

 

 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde www.hepipet.com sitesine atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; kullanıcılar, www.hepipet.com sitesini şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

 

 

www.hepipet.com diğer ağ sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içermektedir. Bu bağlantılarin varlığı, link verilen ağ sayfalarının içeriklerinin denetlendiğini göstermemektedir. Bağlantı sağlanan sitelerdeki içerik “olduğu gibi” verilmektedir. Hepipet.com bağlantı verilen içerikten sorumlu tutulamaz.

 

 

Kullanıcıların yazı eklediği bölümlerde yazılanlar ve site içeriği altına yazılan yorumların tüm sorumluluğu yazanlara aittir. Bu türden yorum ve benzeri kullanıcı kaynaklı içerik, www.hepipet.com için hiç bir bağlayıcılık taşımaz ve hukuki sorumluluk doğurmaz.

 

 

Hepipet.com 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı”dır. Bu nedenle hukuka aykırı içeriği denetleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, hukuka aykırı içeriğin zarar gören ve/veya 3. kişiler tarafından bildirilmesi ve bu konuda herhangi bir mahkeme kararı ulaşması halinde, hukuka aykırı içeriğin kaldırılmasıyla ilgili 5651 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerinde öngörülen prosedürü uygulayacaktır. Bu hallerin dışında, hukuka aykırı içerikten dolayı Hepipet.com sorumlu tutulamaz.

 

 

Hepipet.com, kişilik haklarına, fikri sınai haklara, cevap ve düzeltme hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi; marka, patent, faydalı model vs. gibi fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun kendisine iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürleri uygulayacaktır.

 

 

Siteye gönderilen veya sitelerimiz kanalıyla üye ve ziyaretçilere ulaştırılan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm mali ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve geri dönülemez surette münhasıran www.hepipet.com ve ilgili kuruluşlarına aittir.

 

 

Kullanıcılar, www.hepipet.com sitesi üzerinde, tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, www.hepipet.com’a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olduklarını ve bu lisans kapsamında www.hepipet.com’un her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak gibi bütün mülkiyet haklarını kullanma imkanına sahip olacağını baştan kabul etmiş bulunmaktadırlar.

 

 

Siteye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması amacıyla gönderilen yazı, resim, grafik ve benzeri her türlü içerik üzerinde fikri hakkı olduğunu iddia eden fikir hakkı sahibi kişi ve kurumlar, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkililerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadırlar. Bu tür durumlarda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerde olacaktır.

 

 

Üyelerin girdikleri içerikle ilgili ilgili site bölümünde belirledikleri gizlilik kısıtlamamalarının Hepipet.com tarafından tüm çaba sarfedilmiş olmasına rağmen elde olmayan teknik aksaklıklardan dolayı çalışmaması halinde oluşabilecek üyeler arası gizlilik ihlallerinden Hepipet.com sorumlu tutulamaz.

 

 

Kullanıcı tarafından oluşturulmuş profiller, mesajlar, forum yanıtları, yorumlar,uzman soruları ve yanıtları ile diğer bilgiler arama motorları tarafından indekslenebilir ve arama sonuçlarında görüntülenebilir. Hepipet.com, bu sitede yer alan içeriklerin arama motoru sonuçlarında indekslenmesinden ve görüntülenmesinden sorumlu tutulamaz.

 

 

www.hepipet.com sitesindeki uzmanların ve site içeriğine katkıda bulunanların, soru soranların, forum aracılığı ile bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanal aracılığıyla site veya site ziyaretçileri ile iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini moderatörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen bunların sahipleri olan kişilere ait olacaktır.

 

 

www.hepipet.com sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir. Bu türden kullanımlar, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınmak suretiyle, kaynak ve yazarı belirtilerek gerçekleştirilebilir.

 

 

Yöneticiler her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten o bölümden sorumlu yöneticileri haberdar etme hakkına ve yetkisine sahiptir. Üyeler bu sistemi kullanma konusunda Hepipet.com tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Site üzerinde tüm içeriklerin altında veya yanında Rapor et düğmesi bulunmaktadır, üyelerimiz kolaylıkla bu düğmeler vasıtasıyla site içeriğinin temiz kalmasını sağlayabilirler.

 

 

Bu siteyi ziyaret eden kişiler, bu sayfadaki uyarıları, çekinceleri ve sorumluluk reddini kabul etmiş sayılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

Gizlilik ve Güvenlik

 

www.hepipet.com alan adının ve web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları Hepipet.com’a ve marka patent hakları saklıdır.

 

 

Hepipet.com, istatistiki amaçla ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanmak üzere kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Bu IP adreslerini oturum bazında tespit edip, veritabanında saklamaktadır. Hepipet.com, IP adreslerini sınırlı kalmamak kaydıyla demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kullanabilir. Kullanıcılar, Hepipet.com’u IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri -kişisel bilgileri ifşa etmeksizin- dilediği gibi kullanmasından ötürü hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 

Üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım kişisel bilgileri Hepipet.com dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Hepipet.com bu bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin 6. Maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler tarafından / vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.

 

 

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir. Hepipet.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Hepipet.com Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Hepipet.com ve işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, Hepipet.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.

 

 

Hepipet.com, www.hepipet.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linklerden erişilen sitelere verilen bilgilerden dolayı Hepipet.com herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden doğacak her türlü zararlardan Hepipet.com sorumlu değildir ve kullanıcı bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Hepipet.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Hepipet.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

 

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Hepipet.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

Hepipet.com’un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

 

 

Hepipet.com, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almaya taahhüt etmektedir. Hepipet.com’ un gerekli önlemleri almasına rağmen Web Sitesine yapılan her türlü şirket içi veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Hepipet.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu zararlardan Hepipet.com’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

 

 

Hepipet.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Hepipet.com’ un değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

HepiPet.com Gizlilik Sözleşmesi

HEPİPET.COM GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası ile HEPİPET, internet sitesi www.Hepipet.com (Gizlilik politikasında “Hepipet.com” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların Hepipet.com’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

Hepipet.com kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

Hepipet.com, kişisel bilgilerin ve Hepipet.com kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Hepipet.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, Hepipet.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hepipet.com’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, Hepipet.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler Hepipet.com tarafından da güncellenebilecektir.

Hepipet.com, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi Hepipet.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.

Hepipet.com, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Hepipet.com internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Hepipet.com gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

HepiPet.com Mesafeli Satış Sözleşmesi

Hepipet.com Mesafeli satış sözleşmesi

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam Madde 2– Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Dayanak Madde 3– Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 4– Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.
Ön Bilgiler

Madde 5– Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,
j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması

Madde 6- Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar

Madde 7– Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede;
a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,
d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,
f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
ı) Peşinat tutarı,
j) Ödeme planı,
k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

Cayma Hakkı Madde 8– Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü Madde 9– Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme Madde 10– Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Kapsam Dışı Sözleşmeler Madde 11– Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Banka, sigorta ile ilgili,
b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
d) Açık arttırma yolu ile akdedilen,
e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,
f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren, sözleşmelere uygulanmaz.

Yürürlük Madde 12– Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 13– Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

HepiPet.com Prime Üyelik Sözleşmesi

Hepipet.com Mesafeli satış sözleşmesi

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam Madde 2– Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Dayanak Madde 3– Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 4– Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.
Ön Bilgiler

Madde 5– Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,
j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması

Madde 6- Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar

Madde 7– Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede;
a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,
d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,
f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
ı) Peşinat tutarı,
j) Ödeme planı,
k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

Cayma Hakkı Madde 8– Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü Madde 9– Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme Madde 10– Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Kapsam Dışı Sözleşmeler Madde 11– Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Banka, sigorta ile ilgili,
b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
d) Açık arttırma yolu ile akdedilen,
e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,
f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren, sözleşmelere uygulanmaz.

Yürürlük Madde 12– Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 13– Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşmede, taraflardan sitenin belirlediği www.HEPİPET.com isimli internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek kişi ya da tüzel kişilik “ALICI” olarak, hepipet.com sitesinin kullanım hakkını alıcıya sağlayan ‘’UEB. Ltd. Şti.” ise “Site” olarak tanımlanmıştır. www.HEPİPET.com. isimli site ise kısaca “www.hepipet.com” olarak adlandırılacaktır.

2-GENEL HÜKÜMLER

Site, veteriner hekimler ile evcil hayvan sahiplerini buluşturan, güvenli ve sağlıklı bir online koruyucu destek sağlanan aracı bir platformdur.

Aşağıdaki hak ve yükümlülükler tüm site kullanıcıları (danışman veteriner hekim ve alıcı) için geçerlidir.

Site üyeliği kişiseldir, başkası adına üyelik veya hizmet alımı gerçekleştirilemez.

İşbu sözleşme Sitenin belirlediği internet adresindeki programın üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Üyeliğini başlatmış olan her alıcı aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Site tarafından belirlenmiş kullanım paketlerinin ücreti sadece programın internet üzerinden, internet tarayıcıları ile tek kullanıcılık kullanımını kapsamaktadır.

Siteye üye olurken ad, soyad, telefon v.s. bilgileri tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan site sorumlu değildir.

Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.

Alıcı tarafından HP’ye yüklenen veriler üyelik sona erdikten 3(üç) ay sonra kalıcı olarak silinir. Alıcı, üyeliğini sonlandırdıktan sonraki bu 3(üç) ay içerisinde yüklediği verilerini alabilir, aksi takdirde HP hiçbir sorumluluk kabul etmez. İnternet üzerinden sağlanan servislerde güvenlik ve depolama teknolojilerinde %100 garanti verilemediğinden ‘’Alıcı’’ sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez.

HP içerisinde yer alan blog, sosyal ağ vb modüllerin içinde paylaşılan hususların her türlü sorumluluğu bunu paylaşan kişiye/alıcıya aittir. Kişi; anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Siteye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Üye veya danışman veteriner hekimler, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve sitenin amacına aykırı bilgi yayımlayamaz, satamaz ve iletemez.

Alıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı üyelik kaydı yapılırken doğru bilgileri girmekle yükümlüdür. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu alıcı tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Site, alıcının aldığı hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

Her ne sebeple olursa olsun alıcının yasal süre dışındaki fesih ve iade talepleri Site tarafından karşılanmaz.

HP ile ilgili değişiklikler, kullanıcılara üye olurken bildirdikleri e-posta adreslerine veya cep telefonlarına SMS olarak gönderilecektir. Geçersiz bir e-posta adresi veya telefon numarası bildirilmesinden dolayı kullanıcılara bildirilemeyen değişiklikler ve güncellemeler dolayısıyla kullanıcıların uğrayacağı zararlardan Site sorumlu değildir.

Alıcı, üye olurken bildirmiş olduğu e posta veya telefonlara, Sitedan gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. Site, alıcı tarafından bildirilen e-posta ve cep telefonu numaralarını kendisinin  diğer ticari girişimlerinde kullanabilir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum siteye bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

Üyelerin kayıtlı tüm verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez. İyi niyetli bir şekilde şüpheye mahal bırakmamak adına Site, bu bilgilerin gizliliği için elinden gelen güvenlik standartlarını sağlar. Bu bilgiler yalnızca savcılık ve emniyet yetkilileri tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır.

Görüşmelerde konuştuklarınız, gizlilik ilkesi çerçevesinde sizin izin vermediğiniz sürece danışman veteriner hekimler ile aranızda kalır. Bu durum, ancak, kendinize,evcil hayvanınıza ya da bir başkasına zarar vermeniz söz konusu olduğunda geçersiz kalır ve danışmanınız sizinle ilgili bilgileri gerekli gördüğü kişilerle paylaşabilir.

Bilgileriniz, danışman veteriner hekimler tarafından anonimleştirilerek akademik unsurlar için kullanılabilir.

Site dilediği zaman dilimi içerisinde hepipet.com üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Site ayrıca hepipet.com içerisinde kullanılan özellikleri değiştirme, kaldırma veya yeni özellikler ekleme hakkına sahiptir.

Danışman veteriner hekimler , danışanlarına ya da diğer 3.şahıslara vereceği hizmetten kendisi sorumludur ve etik kurallar gereği bu hizmetleri vereceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. HP, alıcının veremediği hizmetlerde sorumluluk üstlenmez, taraf olmaz.

Site programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı her hangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Üyeler hiçbir surette, ücretini ödemiş oldukları hizmetin sonuna kadar sistemi kullanmaktan mahrum edilmez.

 

Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Site, kullanıcının, siteyi hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’Site’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte ‘’ Site’’ gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Site kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali, Sitenin inisiyatifindedir.

Alıcının, bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, Site bu sözleşmeyi tek taraflı olarak hemen sona erdirebilir. Bu durumda üyenin kullanıcı hesabı silinecektir. Üyeye ait veriler sistem tarafından en fazla 1(bir) ay daha saklanmaya devam edilebilir ve bu süre sonunda silinir.

Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların siteyi gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Üyeler ve veteriner hekimler  tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip hizmet, mesaj, fotoğraf, metin paylaşamaz.

Kullanıcılar, satılan hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde yönetime durumu doğrudan bildirmekle yükümlüdür.

Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Site sorumlu değildir.

Sitede listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında Site kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.

Sitede satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Site kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetin kullanılmaması ve hizmetin ifasına 1 günlük süreden önce ve satın alınmasından 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz.

Üyeler diledikleri takdirde ve diledikleri zaman kullanılan süredeki hizmet bedelini ödemek kaydıyla üyelikten çıkabilirler. Site aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden kullanım bedeli düşülmüş şekilde ücretini iade etmek koşulu ile üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

Site, danışman veteriner hekimlerin dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. danışman veteriner hekimlerin üyelere vereceği zararlar, danışman veteriner hekimler tarafından karşılanacaktır ve Site’ye rücu edilmeyecektir.

Danışman veteriner hekimler sonucu can, mal kaybına yol açan veya Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden tüm fiillerden şahsen sorumludur.

Üyelerin veya danışman veteriner hekimlerin işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.

Üyeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Sitenin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Veteriner hekime ait olduğunu; internet sitesinin Alıcı ve veteriner hekim arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Veteriner hekim, sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, siteyi temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Veteriner hekim tarafından iptal edilmesi halinde Site, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Veteriner hekim in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir

 

Üyeler, aralarındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Sitenin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Site üyelik sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında Sitenin söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi Üyelerin ayrı ayrı Site ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Üyeler mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında Sitenin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu Taraflar kabul etmişlerdir.

Bu sözleşme alıcının sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.